Nové varhany

Nové varhany u sv. Martina v Třebíči

Jak je patrné z posledních odstavců článku o historii svatomartinských varhan - oprava stávajícího nástroje by byla finančně velmi nákladná a stále by to byl starý stroj s mnoha nedostatky - jak technickými, tak stylovými.

Proto bylo rozhodnuto restaurovat původní Komorníkovy skříně i Andrýsovu později dostavěnou prostřední skříň a postavit do nich nové varhany. 

Přes počáteční diskusi o generální opravě a elektrifikaci současného nástroje, byla nakonec dána přednost návratu k staletími osvědčené mechanické hrací traktuře a zásuvkovým vzdušnicím.

Stavbu provedla renomovaná varhanářská firma Kánský-Brachtl z Krnova.

Nalezení koncepce a rozmístění strojů nových varhan nebylo snadné. Rozměry historických skříní, jejich architektura, velikost chrámu, vstup do věžní místnosti v zadní stěně kůru, dostatek prostoru na kůru pro sbor a orchestr, znovuoživení zadního pozitivu a dochovaný Cimbelstern v něm...to vše ovlivňovalo úvahy.

Po stránce dispozice nebylo snahou stavět repliku nástroje Jana Komorníka, ale ani sáhnout k variantě univerzálních varhan. Proto jsou vynechány rejstříky pozdně romantické jako Vox Coelestis. Například i Gamba 8´ na III. manuálu nebude pojata romanticky, ale barokně - s jemným smykem a pomalým nasazením.

Z historie varhanního vývoje byl využit vynález, který prokázal své přednosti - žaluziová skříň. Ta je sice považována za znak romantických a moderních varhan, ale jedná se o vynález španělského barokního varhanářství  a v době stavby původních varhan (1796) už byla známá i v Anglii.

Varhanní skříň byla J. Andrýsem rozšířena neobvykle stylově a citlivě (prostřední část vypadá dokonce starší než boční části - je tomu však přesně naopak) a poskytovala by velký prostor případnému hlavnímu stroji a pedálu. Naproti tomu skříň zadního pozitivu byla stavěna pouze pro čtyři rejstříky s tónovým rozsahem C-c3 a krátkou spodní oktávou. Oproti velkému hlavnímu stroji a pedálu by tak stál v nepoměru malý pozitiv. Rozšíření dochované skříně pozitivu přístavbou by bylo necitlivé barbarství.

Proto bylo zvoleno následující řešení. Obě krajní (Komorníkovy) skříně se posunuly o cca 15cm směrem k oltáři a o 10cm od osy kostela. Prostřední (Andrýsova) skříň se posunula směrem k oltáři cca o 1metr. Tím prostřední skříň vynikla a prospekt nástroje se více sjednotil. Místo ve vzniklém výklenku zaujal vestavěný hrací stůl (Spielschrank). Tomu byla dána přednost z důvodu co nejkratšího vedení tónové traktury a kvůli méně komplikovaným převodům rejstříkové traktury pro budoucí Setzery.

Do takto upravené skříně se podařilo pohodlně umístit tři varhanní stroje (Hlavní stroj, Žaluziový stroj a Pedál), průchod do místnosti ve věži a lávky pro pohodlný servis a ladění nástroje. Skříň zadního pozitivu bude ponechána v původních rozměrech a bude obnovena jeho dispozice. Jediným nově přidaným rejstříkem bude malá kvinta 1 1/3´.

V pozitivu se nacházel i Cimbelstern, který zcela jistě nepochází od J. Komorníka.  Jeho původ je zahalen tajemstvím. S největší pravděpodobností byl do pozitivu přenesen a nainstalován J. Andrýsem při dostavbě prostředního dílu varhan z barokního nástroje, který stál ve hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice. Cimbelstern se po svém restaurování do varhan opět vrátil.

U rejstříkové traktury varhan se nabízelo několik možností řešení: mechanická, elektrická, nebo kombinovaná.

Čistě mechanická rejstříková traktura je (po stránce spolehlivosti, životnosti i ekonomické) nejvýhodnější řešení. U třímanuálového nástroje s 33 rejstříky, kde se předpokládá jejich využití i mimo rámec bohoslužeb (doprovod sboru, orchestru, sólové koncertování), by se dalo uvažovat o využití paměťových kombinací pro snadnou výměnu různých sestav rejstříků.

Paměťové kombinace jsou možné na elektrické, nebo kombinované rejstříkové traktuře.

Varianta čistě elektrické rejstříkové traktury byla zavrhnuta kvůli její kratší životnosti (oproti mechanické hrací) a byla dána přednost kombinované - dvojité traktuře. Tedy mechanické + elektrické s paměťovými kombinacemi SETZER. Pokud by v dalších desetiletích došlo k poruše elektronických systémů, bude nástroj i nadále plně ovladatelný mechanicky. 

Vzduchový aparát varhan nemůže být podle barokních zvyklostí, jelikož soustavu klínových měchů není na kůru kam umístit. Ve věži se sice nachází rozsáhlá místnost, ale historickými dveřmi mezi ní a kůrem kostela nelze vést vzduchovody. Ani vedení vzduchovodů skrz zeď není reálné. Ta dosahuje tloušťky tři metry. Věž byla budována jako masivní součást opevnění města a s kostelem byla spojena až později. Nástroj tedy má plovákové měchy. Vzduch dodává ventilátor firmy Laukhuff.

Rozsahy manuálových klaviatur jsou C-g3, pedálu C- f1 - obojí s kompletními spodními oktávami.

Důvodem není universalita nástroje, ale vize, aby nový nástroj kromě hry barokní, klasicistní a moderní hudby zároveň nekladl omezení i té "hudbě budoucnosti", která teprve bude napsána. Naším přáním je nástroj, který bude sloužit nejméně po následujících 150 let (což je pro mechaniku trvanlivost bez potíží dosažitelná)... nástroj inspirující, barevně rozmanitý a precizní po řemeslné stránce.

I když varhany mají tři manuálové klaviatury, není to klasický „velký“ třímanuál. Spíše středně velký dvoumanuál s přidaným "continuo" pozitivem.

 

Dispozice nových varhan:

 

I. manuál - Zadní pozitiv C-g3:

Copula major 8´ - dřevo, krytý

Principal 4´ - cín, v prospektu

Copula minor 4´ - dřevo, kryté

Octav 2´ - cín

Quint 1 1/3´ - cín

Cymbelstern 

 

II. manuál - Hlavní stroj C-g3:

Bordun 16´ - krytý, C-h1 dřevo, od c2 cín

Principal 8´ - cín, prospekt prostřední skříně

Flauta dulcis 8´ - dřevo, C-H kryté, od c otevřené

Quintaden 8´ - cín, krytá

Octav 4´ - cín

Nachthorn 4´ - cín

Quint 2 2/3´ - cín

Super Octav 2´ - cín

Cornet 8´ 5x - od c1: 8´+ 4´+ 2 2/3´+ 2´+1 3/5´

Mixtur 1 1/3´ 3x 

Cymbal 1´ 3x 

Trompeta 8´ - jazykový rejstřík, kovové ozvučny

 

III. manuál - Žaluziový stroj C-g3:

Principal 8´ - cín

Bordun 8´ - C-h dřevo,  dále cín, od c1 trubicový

Gamba 8´ - cín, mírně nálevkovitá

Flauta Traversa 4´ - C-h dřevo, od c1 cín, přefukovaná od c

Viola 4´ - cín

Nasard 2 2/3´ - cín

Flauta 2´ - cín, kónická

Terz 1 3/5´ - cín

Mixtur 2´ 4x

Vox humana 8´- regálový jazykový rejstřík, kovové ozvučny

Tremulant

 

Pedál C-f1:

Principalbass 16´ - dřevo, otevřený

Subbass 16´ - dřevo, krytý

Octavbass 8´ - cín, v prospektu bočních skříní

Flautbass 8´ - dřevo, otevřený

Choralbass 4´ - cín, v prospektu bočních skříní

Posaunbass 16´- jazykový rejstřík, dřevěné ozvučny

 

Spojky mechanické: I/II, III/II, I/P, II/P, III/P

 

Schéma nových varhan:

schéma varhan

Back to Top